چهارشنبه 27 شهریور 1387

Bioinformatics و Computational Biology از تکنیکی هایی چون ریاضیات کاربردی، informatics ، آمار، علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی، شیمی و زیست شناسی برای حل مسائل زیستی (biological) در سطح مولکولی بهره می برد. هدف اصلی Bioinformatics با بردن سطح آگاهی ما از پرسه های زیستی می باشد. ولی آن چه Bioinformatics را از سایر موضوعات مشابه جدا می سازد استفاده ی دقیق از تکنیک های الگوریتمیک می باشد. (برای مثال الگوریتم های (data mining , machine learning اصلی ترین تحقیقاتی که در این شاخه صورته عبارت است از: یافتن ژن ها، ترکیب ژنوم ها، ...می باشد


تفاوت بین Bioinformatics و Computational Biology:


گاهی به جای Bioinformatics از واژه ی Computational Biology استفاده می شود. ولی این دو تفاوتهای خاصی دارند. Bioinformaticsبیشتر روی موارد زیر مانور می دهد: ساخت و پیشبرد الگوریتم ها و تکنیکهای آماری و ارائه تئوری های لازم برای حل مسائل مربوط به مدیریت و آنالیز داده های زیستی. Computational Biology بیشتر مربوط به تحقیقات روی فرضیات مسائل زیستی است و این کار با استفاده از کامپیوتر و آزمایش و شبیه سازی روی داده ها انجام می شود. در واقع تمرکز اصلی Bioinformatics روی اطلاعات است در حالی که Computational Biology با فرضیات سروکار دارد.


زمینه های تحقیق:


]در اینجا تنها به نام اکتفا می کنم. سعی دارم به اختصار در یادداشتهای بعدی به معرفی هر یک بپردازم. به علت رایج بودن نام انگلیسی آنها را در این بخش ترجمه نکرده ام.

[

1- Sequence analysis

2- Genome annotation

3- Computational evolutionary biology

4- Measuring biodiversity

5- Analysis of gene expression

6- Analysis of regulation

7- Analysis of protein expression

8- Analysis of mutations in cancer

9- Prediction of protein structure

10- Comparative genomics

11- Modeling biological systems

12- High-throughput image analysis

13- Protein-protein docking

14- Software and tools

15- Web services in bioinformatics